การออกแบบวงจรและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือสื่อสาร CAN เพื่อตรวจสอบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล และเรายังเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

เครื่องทดสอบการทำงานของแผงวงจร

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องการทำงานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ว่าถูกต้องตามแผนการผลิตหรือไม่.

อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์การวัด

ทดสอบอุปกรณ์และออกแบบอุปกรณ์สำหรับชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์.

นอกจากนี้เรายังออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้าด้วย

รถ AGV !

นอกจากนี้เรายังสามารถทำรถ AGV เซทติ้งระบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของรถ โดยใช้ PLC

  บริษัท ของเรา 

 

 » อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์การวัด

                  » การพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

                           
    ส่วนใหญ่เราจะผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) อุปกรณ์ทดสอบและออกแบบอุปกรณ์สำหรับการ
พัฒนา ECU กับผู้ผลิตรถยนต์ เนื่องจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน 
เราจึงได้สำรวจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทันกับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหม่นี้.
* เราสามารถผลิตและออกแบบอุปกรณ์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากรถยนต์ได้เช่นกัน
                      เราพัฒนาตัวบันทึกข้อมูลแบบมัลติอนาล็อกซึ่งช่วยให้เราสามารถ
                  บันทึกข้อมูลอนาล็อกจำนวนมากด้วยความเร็วสูงและลดเวลาในการ
                  พัฒนาอย่างมาก จึงทำให้เราได้รับการยอมรับสำหรับการดำเนินการ
                  สนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 2014

 

» ผลิตภัณฑ์หลักของเรา

                    
    CAN LINK
     เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถตรวจสอบ
     วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลได้
           ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่น
          บริษัทเรามีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรม
          คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์
          อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมและแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์
          ให้ถูกต้องแม่นยำตรงต่อความต้องการลูกค้าของเรา

          
    การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
    
บริษัทเรามีการรับออกแบบวงจรอิเล็ทรอนิกส์และทำ
    แผงวงจรเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าใน
    การนำไปใช้งานโดยทีมงานที่ชำนาญของเรา บริษัทของเรา

 

 » อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์การวัด

 

    ส่วนใหญ่เราจะผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) อุปกรณ์ทดสอบและออกแบบอุปกรณ์สำหรับการพัฒนา ECU กับผู้ผลิตรถยนต์ เนื่องจากทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน
เราจึงได้สำรวจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทันกับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นใหม่นี้.
* เราสามารถผลิตและออกแบบอุปกรณ์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากรถยนต์ได้เช่นกัน

 

 » การพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
    เราพัฒนาตัวบันทึกข้อมูลแบบมัลติอนาล็อกซึ่งช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลอนาล็อกจำนวนมากด้วยความเร็วสูงและลดเวลาในการพัฒนาอย่างมาก จึงทำให้เราได้รับการยอมรับสำหรับการดำเนินการสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 2014

 

» ผลิตภัณฑ์หลักของเราCAN LINK 
   เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลได้

 

ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่น
    บริษัทเรามีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมและแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ให้ถูกต้องแม่นยำตรงต่อความต้องการลูกค้าของเรา

 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
    
บริษัทเรามีการรับออกแบบวงจรอิเล็ทรอนิกส์และทำแผงวงจรเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าในการนำไปใช้งานโดยทีมงานที่ชำนาญของเรา
  บริษัทของเรา

 

 » อุปกรณ์ทดสอบและอุปกรณ์การวัด

 

» การพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

                         
    ส่วนใหญ่เราจะผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) อุปกรณ์ทดสอบและออกแบบอุปกรณ์สำหรับการพัฒนา ECU กับผู้ผลิตรถยนต์ เนื่องจากเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันเราจึงได้สำรวจเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้.
* เราสามารถผลิตและออกแบบอุปกรณ์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากรถยนต์ได้เช่นกัน
 


    เราพัฒนาตัวบันทึกข้อมูลแบบมัลติอนาล็อกซึ่งช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลอนาล็อกจำนวนมากด้วยความเร็วสูงและลดเวลาในการพัฒนาอย่างมาก จึงทำให้เราได้รับการยอมรับสำหรับการดำเนินการสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ 2014»
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา

                          
   CAN LINK 
     
เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลได้


     ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่น
      บริษัทเรามีการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมและแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ให้ถูกต้องแม่นยำตรงต่อความต้องการลูกค้าของเรา                
      การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
        
บริษัทเรามีการรับออกแบบวงจรอิเล็ทรอนิกส์และทำแผงวงจรเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าในการนำไปใช้งานโดยทีมงานที่ชำนาญของเรา  

  ผลงานของเรา

 

  ผลงานของเรา


เคดี โซลูชั่น


“ ความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของบริษัทเราที่มีต่อลูกค้าของเราคือ
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณของลูกค้า และเรายังมุ่งเน้นในการพบปะพูดคุยกับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
  ลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค่าอย่างดีที่สุด ”

 ______________________________________________________________

เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ !
อุปกรณ์ของเราผลิตภายใต้ระบบแบบครบวงจรช่วยให้เราสามารถพอดีกับงบประมาณที่
จำกัด และตอบสนองความต้องการสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว
เราสัญญาว่าเราจะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งสำหรับคุณ.
 

    

การผลิตหลักของเรา